Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών δεξαμενισμού και επισκευών της μεταλλικής κατασκευής του σκάφους και μέρος επισκευών των αξονικών και μηχανοηλεκτρολογικών του Αντιρρυπαντικού Πλοίου