Υπόδειξη εκπροσώπων Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.)