Υπόδειξη εκπροσώπων Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) & Μον. Ι.Κ.Ε.