Το Πολεµικό Ναυτικό διενεργεί ∆ηµόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την Προµήθεια ενός (1) Χειρουργικού Μικροσκοπίου ΩΡΛ Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών (Ν.Ν.Α.)