Το λογότυπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)