Το Γ.Ε.Ν. προκηρύσσει τη διεξαγωγή διαπραγµάτευσης µε κάθε ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα για την παροχή υπηρεσιών ρυµουλκούµενων στόχων για µία (1) αποστολή εκτέλεσης Α/Α βολών