Το 424 Γ.Σ.Ν. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για την προµήθεια ορθοπεδικών υλικών (συσκευές ορθοπεδικής υποβοήθησης)