Το 424 ΓΣΝ διακηρύσσει ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό για την προμήθεια φαρµακευτικού υλικού (Φάρµακα παθήσεων αναπνευστικού συστήµατος)