Την παράταση της καταχώρισης των υπόχρεων επιχειρήσεων στο Ψηφιακό Μητρώο Λειτουργούντων Συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων ζήτησε το ΒΕΠ