Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός από το 424 Γ.Σ.Ν. για την αµοιβή υπηρεσιών βοηθού παθολογοανατοµικού εργαστηρίου, για ένα εξάµηνο