Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός από το 424 Γ.Ν.Σ. για την αµοιβή υπηρεσιών βοηθού Βιοπαθολογικού εργαστηρίου, για ένα εξάµηνο