Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23103/478/1306-2020 κοινής υπουργικής απόφασης για τον Καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ"