Σήμανση Προϊόντων στη Ρωσία και χώρες Ευρ/Ασιατικής Οικ. Ένωσης