"Σε νέα αγορά γραφείων με ίδιους πόρους προέβη το Β.Ε.Π."