Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Intelligence Functional Services (INTEL-FS) - Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS» IFB- CO- 14873-INTELFS2 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 4η Σεπτεμβρίου 2020)