Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης για την σύναψη ετήσιας σύµβασης για κάλυψη βλαβών και συντηρήσεων των δέκα (10) µηχανηµάτων DBB-05 της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του 424 Γ.Σ.Ν.