Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης για την προµήθεια πενήντα (50) φιαλών φαρµακευτικού οξυγόνου για την κάλυψη αναγκών του 424 Γ.Σ.Ν.