Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης για την προµήθεια φαρµακευτικού υλικού (Φάρµακα για λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές) από το 424 Γ.Σ.Ν.