Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης για την προµήθεια φαρµακευτικού υλικού (Ανοσοκατασταλτικά φάρµακα) από το 424 Γ.Σ.Ν.