Πρόσκληση υποβολής προσφοράς, από το 424 Γ.Σ.Ν., στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια πέντε(5) μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών ασθενών για το ΤΕΠ