Πρόσκληση σε ∆ιαπραγµάτευση από το ΓΕΝ για την σύναψη Σύµβασης µε αντικείµενο την Προµήθεια Ελαστικών Λέµβων µετά Εξωλέµβιων Μηχανών