Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για βιντεοσκόπηση όλων των σεμιναρίων σε υψηλή ποιότητα και επεξεργασία του υλικού για ανάρτηση-ενσωμάτωση στην διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου « Euro-Fem» στο πλαίσιο του κωδικού 5.2.1