Πρόσκληση από το 424 Γ.Σ.Ν. υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης προµήθεια υγειονοµικού υλικού (Οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και συσκευες)