Πρόσκληση από το 424 Γ.Σ.Ν. υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς)