Πρόσκληση από το 424 Γ.Σ.Ν. υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης για την προµήθεια υγειονοµικού υλικού (Κλινικά προϊόντα)