Προμήθεια είκοσι έξι (26) Μικρολεωφορείων 11 έως 14 Θέσεων προς Κάλυψη Υπηρεσιακών Αναγκών από την Π.Α. με την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού