Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια υγειονοµικού υλικού (χάρτινα είδη µιας χρήσης)