Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού από το 424 Γ.Σ.Ν. για την προµήθεια λοιπών υγειονοµικών αναλωσίµων (συσκευές και όργανα χειρουργείου)