Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού από το ΓΣΝΕ για την προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων