Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού από το 424 ΓΣΝΕ για την προμήθεια υλικών αγγειογραφίας