Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού από Κ.Ε.Ε.Μ. για την προμήθεια αναψυκτικών, χυμών, εμφυαλωμένων νερών για την κάλυψη των αναγκών Μονάδων του Κέντρου