Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού από το 424 Γ.Σ.Ν. για την προµήθεια αναπνευστήρων (στο πλαίσιο αντιµετώπισης της πανδηµίας του COVID-19)