Προκηρύσσεται ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια Συστήματος Καθοδηγούμενης Κολονοσκόπησης σε πραγματικό Χρόνο για Κάλυψη Αναγκών 251 Γ. Ν. Α.