Πίνακας κωδικών αριθμών δραστρηριότητας (μηνός Μαρτίου)