Πίνακας κωδικών αριθμών δραστρηριότητας (μηνός Απριλίου)