Παράταση προθσεμίας για υποβολή αιτήσεων υποψήφιων ασκούμενων δικηγόρων στο Β.Ε.Π.