Παράταση εγγραφής, καταχώρισης και συμπλήρωσης εκθέσεων στο Η.Μ.Α.