Ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, κος Α. Παπαγεωργίου στο Δ.Σ. του ΒΕΠ