Μέτρα για προσωρινή αναστολή λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και χώρων συνάθροισης κοινού