Μεγάλη Έρευνα Διαθέσεων & Αναγκών των μελών του Β.Ε.Π.