Λειτουργεί το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.Υποχρεωτική ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση επιχειρήσεων και οργανισμών