Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας Κ.Α.Δ. για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ