«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, Τεχνικός Σύμβουλος - Υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση και δημοσιότητα της Πράξης με MIS 5070879 με τίτλο “Ενέργειες Συμβουλευτικής - Κατάρτισης - Πιστοποίησης εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής