∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού από το Γ.Ε.Ν. για την Σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο, Χρονικής ∆ιάρκειας Τριών Ετών, για την Προµήθεια Καυσίµου Κίνησης Π. Πλοίων