Η Π.Α. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: Κατασκευή Νέου Υποστέγου στο ΚΕΑ