Η νέα απόφαση για τη λειτουργία των ΥΜΣ για τη Σύσταση Εταιρειών (ΚΥΑ 6357713.06.2018, ΦΕΚ 2380Β21.06.2018, ΦΕΚ 2681Β06.07.2018)