Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δηµόσιο διαγωνισµό, για την προµήθεια σκελεών τύπου "boxer" για την κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ, µαθητών παραγωγικών σχολών και µετεκπαίδευσης εφεδρείας