Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δηµόσιο διαγωνισµό, για την προµήθεια µικροϋλικών ένδυσης για την κάλυψη αναγκών του προγράµµατος παραγωγής του 700 ΣΕ