Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δηµόσιο διαγωνισµό, για την προµήθεια fleece οπλιτών για την κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών