Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δηµόσιο διαγωνισµό, για την προµήθεια αθλητικών φανελών για την κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ, µαθητών παραγωγικών σχολών και µετεκπαίδευσης εφεδρείας